Notifications

Advertisement Number 42020
Name of the Post FAIR PRICE SHOP PACKER
No Of Vacancies 23
Notification Date 11-07-2020
Application Start Date 15-07-2020
Application End Date 14-08-2020
Application Fees ₹100/-

READ INSTRUCTIONS IN NOTIFICATION CAREFULLY BEFORE APPLYING

*Application download option will be enabled from 15.07.2020 onwards
Advertisement Number 042020
Name of the Post FAIR PRICE SHOP SALESMAN
No Of Vacancies 56
Notification Date 11-07-2020
Application Start Date 15-07-2020
Application End Date 14-08-2020
Application Fees ₹150/-
READ INSTRUCTIONS IN NOTIFICATION CAREFULLY BEFORE APPLYING

*Application download option will be enabled from 15.07.2020 onwards
Advertisement Number 032020
Name of the Post ASSISTANT - SIVAGANGAI DISTRICT CENTRAL COOPERATIVE BANK
No Of Vacancies 30
Notification Date 11-03-2020
Application Start Date 11-03-2020
Application End Date 15-06-2020
Exam Date பின்னர் அறிவிக்கப்படும்
Application Fees ₹250/-
IN CONTINUATION OF NOTIFICATION NO 02/2019,   THIS NOTIFICATION IS PUBLISHED 

"READ CAREFULLY NOTIFICATION AND INSTRUCTIONS TO CANDIDATES BEFORE APPLYING"

   bfhnuhdh itu° gutš fhuzkhf ϪÂa muR k‰W« jäœehL murhš Cul§F c¤juÎ Ãw¥Ã¡f¥g£L cŸsjhš Átf§if kht£l MŸnr®¥ò ãiya« _y« btëæl¥g£l kW m¿é¥ò v©fŸ 02-2020 k‰W«                  03-2020‹go cjéahs® k‰W« vG¤j® gâæl§fS¡fhd vG¤J nj®é‰F Ïizatê é©z¥Ã¥gj‰fhd filÁ ehŸ. 30.04.2020  v‹gJ 15.06.2020 tiu vd Ú£o¡f¥gL»wJ. Ϥnj®é‰F é©z¥Ã¡F« é©z¥gjhu®fŸ 15.06.2020 Égfš 5.45  kâ tiu é©z¥Ã¡fyh« vd Ïj‹ _y« bjçé¡f¥gL»wJ. nk‰f©l nj®ÎfS¡fhd nj®Î njÂahdJ Ëd® m¿é¡f¥gL«. nkY« étu§fŸ bjhl®ghf é©z¥gjhu®fŸ  www.drbsvg.net v‹w tiyjs¤ij bjhl®ªJ gh®itæl nf£L¡bfhŸs¥gL»wh®fŸ.
 
Advertisement Number 022020
Name of the Post ASSISTANT/CLERK EXAMINATION (COOPERATIVE INSTITUTIONS)
No Of Vacancies 7
Notification Date 11-03-2020
Application Start Date 11-03-2020
Application End Date 15-06-2020
Exam Date பின்னர் அறிவிக்கப்படும்
Application Fees ₹250/-
IN CONTINUATION OF NOTIFICATION NO 01/2019,   THIS NOTIFICATION IS PUBLISHED.

"READ CAREFULLY NOTIFICATION AND INSTRUCTIONS TO CANDIDATES BEFORE APPLYING"

   bfhnuhdh itu° gutš fhuzkhf ϪÂa muR k‰W« jäœehL murhš Cul§F c¤juÎ Ãw¥Ã¡f¥g£L cŸsjhš Átf§if kht£l MŸnr®¥ò ãiya« _y« btëæl¥g£l kW m¿é¥ò v©fŸ 02-2020 k‰W«                  03-2020‹go cjéahs® k‰W« vG¤j® gâæl§fS¡fhd vG¤J nj®é‰F Ïizatê é©z¥Ã¥gj‰fhd filÁ ehŸ. 30.04.2020  v‹gJ 15.06.2020 tiu vd Ú£o¡f¥gL»wJ. Ϥnj®é‰F é©z¥Ã¡F« é©z¥gjhu®fŸ 15.06.2020 Égfš 5.45  kâ tiu é©z¥Ã¡fyh« vd Ïj‹ _y« bjçé¡f¥gL»wJ. nk‰f©l nj®ÎfS¡fhd nj®Î njÂahdJ Ëd® m¿é¡f¥gL«. nkY« étu§fŸ bjhl®ghf é©z¥gjhu®fŸ  www.drbsvg.net v‹w tiyjs¤ij bjhl®ªJ gh®itæl nf£L¡bfhŸs¥gL»wh®fŸ.